nieważne

Zasady i warunki

Usługi przedsiębiorstwa socjalnego TheSocialMedwork (TSM) i powiązanej strony internetowej są świadczone na niniejszych warunkach. Warunki te dotyczą zarówno korzystania z serwisu, jak i korzystania z usług TSM w zakresie wspierania klientów w ogólnych kwestiach dotyczących nazwanych leków dla pacjentów, jak i zakupu tych leków (łącznie: usługi).

W przypadku korzystania z usług świadczonych przez TheSocialMedwork, użytkownik automatycznie wyraża zgodę na niniejsze warunki.

Cel usług świadczonych przez TheSocialMedwork

Usługi TheSocialMedwork służą jako narzędzie i źródło informacji dla lekarzy, pacjentów i tych, którzy są z nimi związani lub ich leczenia, dostawców usług opieki i innych zainteresowanych. Informacje przekazywane za pośrednictwem naszych usług nie mają na celu zastąpienia relacji jeden-na-jeden z wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia i nie są przeznaczone jako porady medyczne. Są one przeznaczone do dzielenia się wiedzą i informacjami. TheSocialMedwork zachęca użytkowników i klientów do podejmowania własnych, świadomych decyzji dotyczących opieki zdrowotnej w oparciu o własne badania i we współpracy z wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia.

Użyj

Każdy użytkownik którejkolwiek z usług TheSocialMedwork (w języku: klient) powinien działać zgodnie z prawem.

Korzystanie ze strony internetowej TheSocialMedwork i serwisu wsparcia jest bezpłatne. Jeżeli klient dokona zakupu za pośrednictwem TheSocialMedwork, wówczas następuje opłata manipulacyjna (tzw. opłata za obsługę pacjenta).

Klient nie może ujawniać informacji uzyskanych z TheSocialMedwork w sposób nieregularny, powielać lub sprzedawać ich w jakiejkolwiek formie, w tym również po edycji integracji z sieciami lub ujawnieniu w inny sposób. Zawartość TheSocialMedwork-services mogą być kopiowane tylko dla niekomercyjnych indywidualnych odniesień z zachowaniem wszystkich praw autorskich lub innych zastrzeżonych informacji. Nazwy członków zespołu obsługi klienta nie mogą być publikowane.

Użytkownik powinien w każdym przypadku powstrzymać się od następujących działań:

używać w sposób, który jest szkodliwy dla pacjentów, lekarzy lub innych użytkowników naszych usług internetowych i stron internetowych;

przesyłać niezamówione komercyjne wiadomości e-mail ("spam") do osób, których informacje uzyskalibyście Państwo za pośrednictwem usług TheSocialMedwork;

używać w sposób, który jest szkodliwy dla TheSocialMedwork lub dla innych użytkowników naszych usług internetowych i stron internetowych, lub dla osób trzecich;

grożąc, obrażając, dyskryminując lub utrudniając innym;

rozprzestrzenianie się wirusów komputerowych lub dokumentów zawierających inne szkodliwe składniki.

Przetwarzanie danych

Korzystanie z usług TheSocialMedwork podlega Polityce Prywatności TheSocialMedwork. Przetwarzanie danych w ramach usług TheSocialMedwork odbywa się z najwyższą starannością, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i innymi obowiązującymi przepisami prawa. Ponieważ TheSocialMedwork przetwarza dane dostarczane przez klientów i inne osoby, TheSocialMedwork nie jest jednak w stanie zagwarantować dokładności i kompletności danych przechowywanych i przetwarzanych za pośrednictwem usług TheSocialMedwork.

Użytkownik lub jakakolwiek inna osoba upoważniona przez TheSocialMedwork, która dodaje dane do strony internetowej rynku zdrowia online, jest odpowiedzialna za dokładność i wiarygodność danych. Użytkownik jest zobowiązany do podania dokładnych danych wyłącznie na lub za pośrednictwem strony internetowej lub usług internetowych TheSocialMedwork. Ze względu na cele usług TheSocialMedwork jako narzędzia i źródła informacji dla lekarzy, pacjentów, świadczeniodawców i innych zainteresowanych, nie jest dozwolone podawanie fikcyjnych lub błędnych danych za pośrednictwem tych usług.

Poufność

Dane przesłane przez klienta do publicznie dostępnych części strony internetowej społeczności internetowej poświęconej zdrowiu lub które zostaną tam umieszczone, na przykład na blogu lub forum, nie są uważane za poufne. Zamieszczając lub wysyłając te dane do publikacji, udzielasz TheSocialMedwork prawa do używania, publikowania, modyfikowania, tłumaczenia lub usuwania tych danych. W odniesieniu do wszystkich danych, dostarczyłeś, jesteś przekonany, że jesteś upoważniony i w razie potrzeby uzyskałeś zgodę innych zaangażowanych stron, i zabezpieczasz TheSocialMedwork lub jego użytkowników przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich w tym kontekście.

Dane, które klient przekazuje TheSocialMedwork dotyczące wniosków są traktowane jako ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie do realizacji zamówienia.

Zastrzeżenie dotyczące danych

Ani TheSocialMedwork lub jego podmioty stowarzyszone, ani żadna ze stron zaangażowanych w tworzenie, produkcję lub dostarczanie tej strony internetowej społeczności internetowej poświęconej zdrowiu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub koszty, czy to w ramach kontraktu, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) lub w inny sposób wynikające z polegania na informacjach zawartych w tych usługach, dostępu, korzystania lub niemożności korzystania z tych usług, lub wszelkie błędy lub pominięcia w jego zawartości. Ograniczenie to obejmuje wszelkie straty, szkody lub koszty spowodowane przez wirusy, które zainfekowały sprzęt komputerowy, oprogramowanie lub dane użytkownika.

Korzystanie z usług i danych generowanych przez użytkownika udostępnianych za pośrednictwem strony internetowej odbywa się na własne ryzyko użytkownika. TheSocialMedwork może w każdej chwili dodawać, modyfikować lub usuwać dane według własnego uznania. TheSocialMedwork dołoży wszelkich starań, aby zamieszczać dokładne i aktualne informacje w swoich usługach. Klient rozumie, że TheSocialMedwork opiera się również na wiedzy innych osób, aby móc przedstawić dokładne i aktualne informacje. TheSocialMedwork nie daje żadnych gwarancji, zobowiązań ani oświadczeń jakiegokolwiek rodzaju co do ich dokładności, aktualności, jakości, kompletności lub przydatności do określonego celu. TheSocialMedwork zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

Strony internetowe osób trzecich i odnośniki

Usługi mogą zawierać linki lub odniesienia do innych stron internetowych prowadzonych przez osoby trzecie, nad którymi TheSocialMedwork nie ma kontroli. Takie linki są udostępniane jedynie dla wygody. Podobnie, usługi mogą być dostępne z linków osób trzecich, nad którymi TheSocialMedwork nie ma kontroli. TheSocialMedwork nie udziela żadnych gwarancji, zobowiązań ani oświadczeń jakiegokolwiek rodzaju co do dokładności, aktualności, jakości, kompletności lub przydatności do celów jakichkolwiek informacji zawartych na takich stronach internetowych i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub koszty wynikające z takich informacji. Włączenie jakiegokolwiek linku osób trzecich nie oznacza poparcia lub rekomendacji ze strony TheSocialMedwork.

Prawa

Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, do treści usług świadczonych przez TheSocialMedwork są w posiadaniu TheSocialMedwork i jego podmiotów stowarzyszonych, o ile prawa te nie są w posiadaniu osób trzecich, których materiały zostały udostępnione za pośrednictwem usług internetowych i stron internetowych rynku zdrowia. TheSocialMedwork zastrzega sobie prawa autorskie do treści serwisów internetowych i stron internetowych rynku online Health Community.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości prawa TheSocialMedwork i jego dostawców do treści usług internetowych i strony internetowej rynku online Health Community, jak również do danych z nich wynikających, niezależnie od tego, czy te treści lub dane są (wspomagane przez) produktem edycji przez kogoś innego niż TheSocialMedwork lub jego dostawców, w tym użytkownika.

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych powyżej, nie wolno kopiować, wyświetlać, pobierać, rozpowszechniać, modyfikować, reprodukować, ponownie publikować lub retransmitować żadnych informacji, tekstów lub dokumentów zawartych w tej witrynie lub jakiejkolwiek jej części w jakimkolwiek medium elektronicznym lub w formie drukowanej, ani tworzyć na jej podstawie jakichkolwiek prac pochodnych, bez wyraźnej pisemnej zgody TheSocialMedwork. Ponadto, nazwa i logo TheSocialMedwork są zastrzeżonymi znakami towarowymi i nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody TheSocialMedwork.

Zakup produktów

Przy zakupie produktów za pośrednictwem TheSocialMedwork obowiązują Ogólne warunki TheSocialMedwork. TheSocialMedwork działa jako niezależny pośrednik, zarejestrowany w Ministerstwie Zdrowia Holandii, w Hadze. Numer rejestracyjny: 6730 BEM. Umowa kupna jest zawierana pomiędzy klientem (kupującym) i odpowiednim partnerem (sprzedającym), który może najlepiej zaopatrywać się w zamówiony produkt, reprezentowanym przez TheSocialMedwork. Sprzedający jest odpowiedzialny za jakość produktów i ich dokładną dostawę. TheSocialMedwork jest osobą kontaktową dla kupującego.

Wszystkie oferty składane przez TheSocialMedwork są niezobowiązujące i niewiążące, chyba że zostały wyraźnie opisane na piśmie jako wiążące.

TheSocialMedwork jest odpowiedzialny i zobowiązany do dostarczenia oryginalnego produktu zakupionego łącznie z eksportem. Należy pamiętać, że import musi odbywać się z terytorium kraju i należy za niego odpowiedzialność ponosi nabywca. TheSocialMedwork pomaga jednak w uzyskaniu odpowiedniej wiedzy i dokumentacji w celu przetworzenia legalnego importu.

Przeprowadzenie umowy

Po złożeniu przez klienta zapytania ofertowego przez Dział Obsługi Klienta, otrzyma on ofertę na konkretny kontrakt. Po zaakceptowaniu oferty przez klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie do Działu Obsługi Klienta, zostaje zawarta prawnie wiążąca umowa pomiędzy TheSocialMedwork a klientem. TheSocialMedwork potwierdza zakup za pomocą faktury/ potwierdzenia zamówienia. Od tego momentu klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy. Klient jest zobowiązany do dokonania płatności i dostarczenia firmie TheSocialMedwork odpowiednich dokumentów, takich jak recepta i ewentualnie niezbędna dokumentacja importowa.

Klient jest odpowiedzialny za sprowadzenie leku. TheSocialMedwork nie przyjmuje na siebie żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności w odniesieniu do zgodności z przepisami prawa i regulacjami po przeniesieniu ryzyka związanego z produktami na Klienta. Jeśli Klient nie wykona swoich obowiązków wynikających z tego postanowienia, będzie zobowiązany do zrekompensowania firmie TheSocialMedwork wszelkich wynikających z tego szkód, strat lub uszkodzeń. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie z Klientem, TheSocialMedwork nie ponosi odpowiedzialności za złomowanie, utratę, zajęcie, zniszczenie lub uszkodzenie produktów w wyniku kontroli importowej, braku zatwierdzenia, inspekcji, ceł lub innych okoliczności związanych z eksportem produktów do kraju poza Unią Europejską.

TheSocialMedwork jest odpowiedzialny za dostarczenie prawdziwego lekarstwa do uzgodnionego miejsca przeznaczenia, w odpowiednim i wymaganym stanie.

Ceny

O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, cena produktu, który ma być dostarczony przez TheSocialMedwork, jest ostatnią ceną takiego produktu opublikowaną przez TheSocialMedwork w euro. Ceny opublikowane na stronie internetowej nie zawierają opłaty manipulacyjnej (zwanej opłatą za obsługę pacjenta) oraz kosztów logistycznych, takich jak koszty wysyłki, oraz nie zawierają ustawowego podatku od towarów i usług (lub równoważnych podatków lokalnych i krajowych) oraz innych podatków publicznych. W przypadku wysyłek poza Unię Europejską, o ile nie podano inaczej, ceny nie zawierają ceł i opłat oraz innych podatków publicznych. Klient jest zobowiązany do dokonania płatności w ciągu 14 dni od przyjęcia oferty. Następnie TheSocialMedwork ma prawo do naliczenia odchyleń cenowych w przypadku ich wystąpienia.

Terminy dostaw

Terminy dostawy zależą od żądanego leku. TheSocialMedwork szacuje czas dostawy, który nie jest wiążący, ponieważ czas importu nie jest zależny od TheSocialMedwork. TheSocialMedwork robi wszystko, co konieczne, aby wspomóc import leków. Jeżeli lek nie został udostępniony (dostarczony) do importu w ciągu 6 tygodni od momentu otrzymania płatności, pacjent może odstąpić od umowy. W przypadku, gdy czas sourcingu wydłuży się, pacjent zostanie o tym odpowiednio poinformowany. TheSocialMedwork nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie i nie może być obciążony żadnymi szkodami powstałymi w wyniku opóźnienia, chyba że było ono pod wpływem TheSocialMedwork.

Siła wyższa

W przypadku działania siły wyższej (przyczyny, które nie są pod wpływem TheSocialMedwork), takie jak brak leków, co prowadzi do niedostępności lekarstwa tymczasowo lub definitywnie TheSocialMedwork nie może być szkodliwe i może anulować zamówienie. Cena zakupu wraz z opłatą manipulacyjną zostanie zwrócona.

Reklamacje i zwroty produktów

TheSocialMedwork nie odbiera żadnych produktów, ponieważ każdy zakup przez klienta jest dokonywany na zasadzie indywidualnego importu. Oznacza to, że każdy zakupiony lek będzie specjalnie przeznaczony dla konkretnego pacjenta. Dlatego też TheSocialMedwork nie może przyjmować leków z powrotem./

W przypadku wystąpienia roszczeń z tytułu wad, należy niezwłocznie po ich wykryciu powiadomić o tym na piśmie TheSocialMedwork. W przypadku, gdy wada może być wykryta z opakowania, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 4 dni roboczych.

Warunki wobec dostawcy

Gdy TheSocialMedwork przetworzy zamówienie złożone przez swojego klienta, TheSocialMedwork zaopatruje się w produkt u jednego ze swoich dostawców partnerskich. Dostawca jest odpowiedzialny za autentyczność, oryginalność i właściwą jakość produktu. Odpowiedzialność partnera obejmuje również wysyłkę produktu, za który jest on odpowiedzialny również za wysyłkę we właściwym stanie produktu. Partner zabezpiecza i zwalnia TheSocialMedwork od wszelkich roszczeń dotyczących (domniemanych) wadliwych produktów lub reklamacji jakościowych.

Modyfikacja i skierowanie

TheSocialMedwork zastrzega sobie prawo do zmiany danych na stronie internetowej rynku społeczności internetowej poświęconej zdrowiu bez uprzedzenia. Odnoszenie się do produktów, usług, procesów, innych danych, nazw handlowych, znaków towarowych, producentów, dostawców lub innych oznaczeń nie oznacza wyraźnej lub dorozumianej zgody, wsparcia lub rekomendacji ze strony TheSocialMedwork.

Prawo właściwe

Na niniejszych warunkach, jak również w przypadku wszelkich czynności prawnych lub spraw związanych z korzystaniem ze strony internetowej lub usług internetowych TheSocialMedwork, zastosowanie ma prawo holenderskie. Sądy w Hadze mają wyłączną jurysdykcję we wszelkich sporach powstałych w związku z niniejszą stroną internetową.

Zakończenie użytkowania

Niezależnie od określonych w niniejszych warunkach, TheSocialMedwork zastrzega sobie prawo, bez uprzedzenia i według własnego uznania, do zablokowania lub uniemożliwienia użytkownikowi przyszłego dostępu i korzystania z witryny lub usług.